UFUK 2020 Sayfası Yükleniyor!

Hakkında

HORIZON 2020 nedir? Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu HORIZON 2020 Hibe Programı, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programıdır. Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan HORIZON 2020, Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin işbirliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülüyor. AB HORIZON 2020 Hibe Programı, uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedefliyor.
UFUK 2020 | Horizon 2020
Avrupa Birliği’nin HORIZON 2020 Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı, 2014-2020 yılları arasını kapsayan bir hibe programı olup toplam bütçesi €80 milyar Euro'dur. Türkiye’nin €451 milyon Euro katılım payı vererek dâhil olduğu AB HORIZON 2020 Hibe Programı, ülkemiz araştırmacılarına yeni ufuklar açacak. Açılan proje çağrılarına Türkiye’den üniversiteler, akademisyenler, araştırma merkezleri, büyük sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, Ar-Ge merkezleri, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, TGB’ler, TTO’lar, kalkınma ajansları, teknoloji tabanlı girişimciler, uluslararası örgütler, ve bireysel araştırmacılar hibe başvurusunda bulunabiliyor.

UFUK 2020, uluslararası proje yönetimi ve AB Hibe programları (AB H2020, AB CoSME, AB Erasmus+, AB CreativeEU, AB EUREKA ve EuroStars programları, ... vb.) ve burs programları (AB Marie Curie Bursu, Uluslararası Burslar, ... vb.) hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan Türkiye'nin gözde ve en çok tercih edilen proje yönetimi kuruluşudur. AB projeleri ile ilgilenenlere gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmak, AB Hibe programlarında desteklenen projelerde daha fazla yer alabilmek, AB HORIZON 2020 Hibe programından azami düzeyde fayda elde etmek, ve bu süreçte katkı payından en az €1 milyar Avro'yu geri alma hedefine ulaşabilmek için eğitim ve profesyonel hizmetlerimiz ile her zaman sizlerin yanındayız.

Eğitimler ve Çalıştaylar

AB HORIZON 2020 Hibe Programı ve diğer AB projelerine yönelik olarak hazırladığımız ve ulusal inovasyon sistemi içerisinde Türkiye araştırma alanı paydaşlarından olumlu geri dönüşler aldığımız eğitim, çalıştay ve sunduğumuz diğer hizmetler aşağıdaki gibidir.

UFUK 2020 | H2020 Proje Yazma Çalıştayı

AB HORIZON 2020 Eğitimi ve Proje Yazma Çalıştayı

AB Horizon 2020 Proje Yazma Çalıştayı, H2020 hibe projelerine yeni başlayanlara ve konu hakkında genel bilgi sahibi olup, proje yazımını öğrenmek isteyen paydaşlara düzenlenir. İnteraktif, projenin nasıl yazıldığı detayına inilir, proje yöneticisi adaylarına yöneliktir.

UFUK 2020 | H2020 KOBİ Aracı Proje Yazma Eğitimi

KOBİ'lere AB Proje Yazma Eğitimi: H2020 KOBİ Aracı

Türkiye'deki KOBİ'lerin tek başına başvurabileği AB hibe programı olan H2020 KOBİ Aracı hibe programına proje yazmak isteyen KOBİ'ler için düzenlenir. 2-gün süren interaktif çalıştayda projenin nasıl yazıldığı detayına inilir. Ar-Ge yapan/yapacak firmalara yöneliktir.

UFUK 2020 | COSME Proje Yazma Çalıştayı

MARIE CURIE Bursları Proje Yazma-Sunma Eğitimi

Türkiye'deki araştırmacıların tek başına başvurabileceği Marie Curie bursları hakkında bilgi edinmek, proje hazırlamak ve sunmak isteyen paydaşlara düzenlenmektedir. 2-gün süren interaktif çalıştayda projenin nasıl yazıldığı katılımcılara aktarılır.

UFUK 2020 | COSME Proje Yazma Çalıştayı

AB COSME Programı için AB Proje Hazırlama Eğitimi

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı hakkında bilgi edinmek ve bu AB Hibe programına proje hazırlamak isteyen paydaşlara düzenlenir. KOBİ gelişim, rekabetçilik ve uluslararasılaşma alanında proje fikri olanlara yönelik 1 günlük bir eğitimdir.

UFUK 2020 | Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Proje Yazma Eğitimi

Türkiye'deki akademisyenlerin tek başına proje hazırlayarak başvurabileceği ERC programı proje yazma ve sunma eğitimi, interaktif ve uygulamalı çalıştay şeklinde yapılır. AB proje koordinatörü ve baş araştırmacı olmak isteyen deneyimli öğretim üyeleri için düzenlenir.

UFUK 2020 | EUREKA ve EUROSTARS

EUREKA ve EUROSTARS Proje Hazırlama Eğitimi

Ülkemizde faaliyet gösteren yenilikçi KOBİ’ler ve büyük işletmelerin endüstriyel Ar-Ge projeleri yürütmelerine yönelik EUREKA ve EUROSTARS programları proje önerisi hazırlama eğitimi 2 gün sürmektedir. Eğitim interaktif çalıştay şeklinde yapılır.

UFUK 2020 | ERASMUS PLUS

ERASMUS PLUS Programı Proje Hazırlama Eğitimi

ERASMUS+ Programı, eğitim, öğretim, gençlik ve spor başlıklarını kapsayan AB hibeleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmak ve proje hazırlamak isteyen ilgili paydaşlara düzenlenir. İnteraktif ve uygulamalı AB Erasmus Plus proje yazma eğitimi 2 gün sürmektedir.

UFUK 2020 | H2020 Tematik Alan Eğitimi

İş Modeli Geliştirme Eğitimi + İş Planı Hazırlama Eğitimi

2 gün süren bu eğitimde yeni bir iş kurulması esnasında iş fikrinden iş modeli oluşturma, mevcut iş modelini doğrulama, bu modele bağlı iş faaliyetleri tasarlama ve iş planı hazırlama yöntemi uygulamalı bir çalıştay şeklinde katılımcılara aktarılır.

UFUK 2020 | H2020 KOBİ Aracı Proje Yazma Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi (Uygulamalı Temel Eğitim)

3 gün süren Temel Proje Yönetimi eğitiminde PMI bilgi alanları (entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, risk, iletişim, insan kaynakları, tedarik, paydaş yönetimi) ile ilgili uygulamalı çalışmalar yapılır. Proje yönetimine yeni başlayan çalışan ve yöneticiler içindir.

Hizmet sunduğumuz Kurum ve Kuruluşlar

Ulusal inovasyon sistemi içerisinde uluslararası projelere ve AB Hibe programlarına yönelik eğitim ve çalıştay düzenlediğimiz, danışmanlık ve profesyonel hizmetler sunduğumuz kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

Üniversiteler, araştırma enstitüleri, araştırma merkezleri, büyük sanayi kuruluşları, holdingler, KOBİ’ler, sektörel kümelenme ve KOBİ birlikleri, ihracatçı birlikleri, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları (STK)'lar, akademisyenler, bilim insanları, araştırmacılar, Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri, girişimcilik merkezleri, teknoloji transfer ofisleri (TTO)'lar, teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB)'ler, teknoparklar ve teknokentler.

  • UFUK 2020 | Üniversiteler

  • UFUK 2020 | Teknoloji Transfer Ofisleri
  • UFUK 2020 | Kamu Kurumları

  • UFUK 2020 | KOBİ'ler ve KOBİ Birlikleri
  • UFUK 2020 | Büyük Sanayi Kuruluşları
  • UFUK 2020 | Sivil Toplum Kuruluşları

  • UFUK 2020 | Kalkınma Ajansları
  • UFUK 2020 | Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
  • UFUK 2020 | Belediyeler
  • UFUK 2020 | Ar-Ge Merkezleri

Sunduğumuz AB Proje Destekleri

HORIZON 2020 ve diğer AB hibe programlarına yönelik gereksinimlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre hazırlanan aşağıdaki proje hazırlama ve destek hizmetlerimiz ile sizin yanınızdayız.

Tematik Alanlar ve Çağrılar

AB Hibe Programları hakkında eğitim ve çalıştay düzenlediğimiz, mentörlük, danışmanlık ve profesyonel hizmetler sunduğumuz başlıca sektörler ve tematik alanlar aşağıdaki gibidir.

NOT: Aşağıda sıralanan 'Tematik Alanlar' sekmeleri üzerine geldiğinizde altındaki alan başlığı bilgisine ulaşabilirsiniz. Her bir tematik alan sekmesine tıkladığınızda ise o alan başlığına ait çağrıları görebilir ve ihtiyaç duyduğunuz tematik eğitim ve diğer bilgilere erişebilirsiniz.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT), Elektronik, Robotik, Yazılım, İnternet, Haberleşme

Çevre, İklim Değişikliği, Su Kaynakları, Ham Maddeler, Kaynak Verimliliği, Hidro-İnformatik

Kara, Hava, Deniz ve Raylı Ulaştırma, Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS), Trafik Mühendisliği

Yenilenebilir Enerji, Güneş, Rüzgâr, Fosil Yakıtlar, Petrol, Doğal Gaz, Enerji Verimliliği

Sağlık ve Medikal Teknolojiler, Tıp, Eczacılık, Bulaşıcı Hastalıklar, Yaşam Bilimleri

Gıda, Tarım, Orman, Denizcilik ve İç Sular, Biyoloji, Biyoekonomi ve Biyoteknoloji

Nanoteknoloji, Optik, Fotonik, Lazer, Malzeme Mühendisliği, İleri Malzemeler

Akıllı Şehirler, Akıllı Binalar, Belediyecilik, Şehircilik, Mimari, Yapım ve İnşaat

Güvenlik, Güvenli Toplumlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Savunma Sanayi Ar-Ge Projeleri, Sınır Güvenliği

Uzay, Havacılık, Uzay Bilimleri, Uzayın Keşfi, Dünya Gözlem, Uydudan Uzaktan Algılama

Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler, Sosyal İnovasyon, Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar

Endüstri 4.0, Akıllı Fabrikalar, Otomasyon, İmalat Teknolojileri, Geleceğin Fabrikaları

H2020 KOBİ Aracı, KOBİ Enstrümanı: [Faz 1] İş Fikri, [Faz 2] İş Planı, Pazara Giriş, [Faz 3] Ticarileştirme, Finansa Erişim

KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği, KOBİ Gelişim, Kümelenme, Uluslararasılaşma, Girişimcilik, Melek Yatırım, VC Fonları

UFUK 2020 | H2020 INNOVATION

İnovasyon Yönetimi, Teknoloji Transferi, Bilim ve Teknoloji Politikaları, Yenilikçi ve Fütürist Projeler

MARIE CURIE Bursları, ERC Öncül Araştırma Hibeleri, Bilimsel Mükemmeliyet, Kariyer Geliştirme Fırsatları

Diğer Eğitim ve Hizmetler

AB Hibe programlarına ek olarak, yenilikçilik, girişimcilik, iş geliştirme, yeni pazarlara açılma, ar-ge ve inovasyon kapasite geliştirme, uluslararası proje yönetimi, uluslararası rekabetçiliği geliştirme alanında vermiş olduğumuz eğitim, danışmanlık ve profesyonel hizmetlerimiz.

Bilgi Formu

Bu form, AB Horizon 2020, AB CoSME ve AB Erasmus+ gibi AB hibe programlarından en yüksek düzeyde faydalanmak, bu tür projelerle ilgilenenlere gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmak, pazara yakın yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye yönelik ortak projeler üretmek, uluslararası rekabeti geliştirme ve bilimsel ve teknik işbirliğini özendirmek, Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla eğitim, mentörlük ve profesyonel hizmetler sunmak için düzenlenmiştir.


Bilgi formuna ulaşmak için kırmızı butona basınız


Bilgi FormuH2020

Bu sayfayı duyurmak için Twitter'da paylaşalım