On Birinci Kalkınma Planı: Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları


UFUK 2020 | 11. Kalkınma Planı

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşıyacak. On Birinci 5-yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında 43 özel ihtisas komisyonu (ÖİK) ve 32 çalışma grubu (ÇG) kuruldu. Aşağıda listesini bulabileceğiniz bu komisyonlar ve gruplar yaptıkları kapsamlı çalışmalar ile planda yer alacak politika, hedef ve stratejilerin belirlenmesine ışık tutacak.


Özel İhtisas Komisyonları listesi aşağıdaki gibidir:

 • Büyüme Dinamikleri: Küresel ekonomide önümüzdeki dönemde öne çıkacak değişimleri dikkate alarak Türk ekonomisinin uzun dönemde büyüme performansını artırmaya yönelik politika önerileri geliştirilecektir.
 • Tüketim-Tasarruf Eğilimleri: Kalkınma ve ekonomik büyümemizin yüksek hızda sürdürülebilirliği için tasarruf- yatırım dengemizde ve yurtiçi tasarruflarda iyileşme sağlamaya ve sürdürülebilir tüketim davranışlarını geliştirmeye yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
 • Enflasyonla Mücadele: Maliyet yönlü baskılarla yüksek ve dalgalı bir yapı izleyen enflasyonun kısa dönemde aşağı çekilmesi; kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, üretim maliyetlerinin azaltılması, yurtiçi tasarrufların reel olarak artması, fiyatlama davranışlarının rasyonelleştirilerek piyasa koşullarında belirlenmesi ile firmalarda verimlilik ve rekabetin artırılması çerçevesinde politika önerileri belirlenecektir.
 • Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi: Uluslararası gelişmeler ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi (İFM) bağlamında ülkemizdeki finansal hizmetler sektöründeki mevcut durum ortaya konulacak ve sektörde öncelik verilmesi gereken konular tespit edilerek politika önerileri geliştirilecektir.
 • Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği: Sosyal güvenlik sistemini olumsuz etkileyen faktörler belirlenerek sisteminin etkinliğini artıracak ve uzun dönemli mali sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.
 • Kamuda Kurumsal Yönetimde Yeni Yaklaşımlar: Mevcut kurumsal yönetim araçlarının uygulama etkinliği değerlendirilerek geliştirilmesi gereken temel hususların tespit edilecek, kurumsal yönetim bağlamındaki yeni araçların Türk kamu yönetimine uygunluğu ve bu araçların nasıl uygulanabileceğine dair politika önerileri belirlenecektir.
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Rekabetçi bir piyasa yapısı içerisinde gelişen güçlü bir bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının oluşması ve sektörün ekonomiye sağladığı doğrudan ve dolaylı katkının artırılması amacıyla politika önerileri geliştirilecektir.
 • Adalet Hizmetlerinde Etkinlik: Adalet hizmetlerinin etkin ve etkili bir şekilde sunulabilmesi için alınabilecek önlemler ve geliştirilebilecek politikalar belirlenecektir.
 • Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik: Güvenlik hizmetlerinin etkin ve etkili bir şekilde sunulabilmesi için alınabilecek önlemler ve geliştirilebilecek politikalar belirlenecektir.
 • Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim: Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, artan talebe cevap verecek yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış sürdürülebilir bir tarım sektörüne yönelik politika önerileri geliştirilecektir.
 • Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı: Tarımsal üretimin sürekliliği için suyun ve toprağın daha etkin kullanımı ve gelecekte ortaya çıkması beklenen problemlere karşı politika önerileri geliştirilecektir.
 • İmalat Sanayii Politikaları: Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ticaretinden aldığı payı artırmak için imalat sanayiinde uygulanmakta olan politikaların ve sorun alanlarının tespiti, eksikliklerin giderilerek yüksek katma değerli yapıya geçmek ve yüksek teknoloji sektörlerinin payını artırmak amacıyla politika önerileri belirlenecektir.
 • Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm: Yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen, yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi amacıyla politika önerileri geliştirilecektir.
 • Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği: Ekonomik kalkınmanın temel girdisi olan enerjinin güvenli, sürdürülebilir ve rekabetçi maliyetlerle temini amacıyla önümüzdeki döneme yönelik enerji sektörü yapısı çerçevesinde politika önerileri belirlenecektir.
 • Madencilik Politikaları: Sektördeki genel eğilimler, gelişmeler ve beklentiler ile sektöre etkilerinin tespit edilerek imalat sanayi ile enerji sektörünün hammadde ihtiyacının karşılanması, katma değeri arttıracak ve cari açığı azaltacak politika önerileri belirlenecektir.
 • İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri: Sektörün sorunları ve geleceğe yönelik öngörüler çerçevesinde politika önerileri belirlenecektir.
 • Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi: Son yıllarda dönüşüm içerisinde olan ticaret hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik hukuki ve kurumsal çerçevenin oluşturulması, bu konudaki sorunların tartışılması, uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi, yapılacak düzenlemelerin ortaya çıkarılması, çözüm önerilerinin alınması çerçevesinde politika önerileri belirlenecektir.
 • Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi: Türkiye’nin lojistikte uluslararası konumunun güçlendirilmesi ve bölgesel bir üs olması, sanayinin lojistik maliyetlerinin azaltılarak rekabet güçlerinin artırılmasını sağlamak üzere taşımacılık, depolama, gümrük hizmetleri, bilgi iletişim teknoloji ve ulaştırma altyapısı ile çevresel boyutlar dikkate alınarak politika önerileri belirlenecektir.
 • Ulaştırma: Ulaşım sistemini etkileyen temel dinamiklerin ve ulaşım modlarının birbiriyle etkileşimi ele alınarak, enerji fiyatları ve çevresel önlemler çerçevesinde ulaştırma alanında politika önerileri belirlenecektir.
 • Turizm: Turizm sektörümüzün yapısı ve sektörde yaşanan sorunlar çerçevesinde dünyada ve ülkemizde değişen demografik yapı ve tüketici eğilimleri de göz önüne alınarak dünya turizmindeki konumumuz ile turizm sektörünün hizmet ihracatımızdaki yerine ilişkin politika önerileri geliştirilecektir.
 • Yatırım Politikaları ve Öncelikleri: Kamu ve özel sektörde uzun vadede istikrarlı büyümeyi desteleyecek yatırım alanlarının tespit edilmesi ve önceliklendirilmesi amacıyla politika önerileri belirlenecektir.
 • İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi: İş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılarak, yatırımcının karşılaştığı belirsizliklerin giderilmesi ve sorunların hızla çözülmesi, mevcut mekanizmaların iyileştirilerek yatırımların artırılması çerçevesinde politika önerileri belirlenecektir.
 • Fikri Haklar: Fikri haklar sisteminden etkin yararlanmaya yönelik politikalar geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu sistemin, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerine, yeni teknolojiye dayalı yatırımların artışına, yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesine ve toplamda ekonomik büyümeye katkısının artırılmasına yönelik politika önerilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.
 • Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi: Teknolojiyi üreten ve katma değere dönüştüren bir ekosistemin tasarımı, güçlendirilmesi ve yönetilmesi için mevcut ekosistemin incelenmesi; gelişmiş ülkelerle karşılaştırılması, güçlendirilmesi yönünde analizler, öneriler ve çıktıların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Girişimcilik, KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar: Sorunların tespit edilerek dijital ekonomi ve bilgi toplumuna yönelik gelişmeler bağlamında yenilikçi politika önerileri geliştirilecektir.
 • Sosyal Yardım Sisteminde Etkinlik: Sosyal yardım sistemindeki dağınıklığın giderilerek sistemin daha etkili hale getirilmesi için politika önerileri geliştirilecektir.
 • Eğitim Sisteminde Kalitenin Artırılması: Bireyin ve toplumun geleceğini şekillendiren en önemli alanlardan biri olan eğitimde mevcut durum ortaya konularak en gelişmiş ekonomiler arasına girebilme hedefi kapsamında vasıflı bireyler yetiştirilmesine ve her bireye kaliteli eğitim hizmeti sunulmasına yönelik politika önerileri geliştirilecektir.
 • Kültür ve Sanat: Devletin kültür ve sanat alanındaki belirleyici rolü ve uygulama araçları çerçevesinde politika önerileri geliştirilecektir.
 • Sağlıkta Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik: Sağlık sistemi hizmet sunum kalitesi ve etkinliğinin artırılması ve kanıta dayalı politikalarla mali sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla politika önerileri belirlenecektir.
 • Çocuk ve Gençlik: Gençlerin sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmaya, gençlere sunulan hizmetlerin kalitesini geliştirmeye; dezavantajlı çocukların yaşam kalitelerini yükseltmeye ve temel hizmetlere erişimlerini artırmaya; bütün çocukların potansiyellerini geliştirebilecekleri ortam ve koşulları sağlamaya yönelik politika önerileri belirlenecektir.
 • Kadının Kalkınmadaki Rolü: Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve kadınların kalkınma sürecine etkin bir şekilde katılımının sağlanmasına yönelik politika önerileri geliştirilecektir.
 • Yaşlanma: Yaşlılık sorunun ortaya çıkaracağı makroekonomik ve sosyal sorunlar, bu alandaki veri kaynaklarının ve kurumsal altyapının geliştirilmesi konularında politika önerileri geliştirilecektir.
 • Gelir Dağılımı ve Yoksulluk: Gelir dağılımı ve yoksulluğun mevcut durumu tespit edilerek gelir dağılımı eşitsizliğine ve yoksulluğa etki eden faktörler değerlendirilecek; gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluğun azaltılması doğrultusunda uygulanabilir hedefler tanımlanarak politika önerileri belirlenecektir.
 • İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı: Dijital ekonominin ve yaygın teknolojik gelişimlerin işgücü piyasasını nasıl etkilediği ve bu etkilerin ne şekilde fırsata dönüştürülebileceği; ülkemize göç eden bireylerin işgücü piyasasına nasıl entegre edileceği belirlenerek işgücünün temel ve mesleki becerilerinin, piyasaların sürekli değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesine imkan sağlayacak politika önerileri belirlenecektir.
 • Dış Göç Politikaları: Ülkemizde yaşayan ve önümüzdeki plan döneminde ülkemize gelecek olan tüm düzenli ve düzensiz göçmenlerin göç sürecinin başlangıcı ile bitişi süresince ortaya çıkacak ihtiyaçlara ve hizmetlere dair politika önerileri geliştirilecektir.
 • Konut Politikaları: Konuta ilişkin son dönemlerdeki gelişmelerin politika, finansman, yönetim, mevzuat, arz-talep-ihtiyaç, kapsayıcılık, erişilebilirlik gibi sosyal, çevresel, fiziksel boyutlarının incelenmesi, sorunların belirlenerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları: Sivil toplum kuruluşlarının politika belirleme ve kamu hizmeti sunma rollerinin geliştirilerek kalkınmaya katkı sağlayabilmeleri için kurumsal yapı, kamu-STK işbirliği, vergisel durumları ve karar mekanizmalarına katılımlarını destekleyecek çerçevede politika önerileri belirlenecektir.
 • Su Yönetimi: Su kaynakları yönetiminin sorunlarını giderecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla yeniden yapılandırılması ve uzun vadede su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi ile ülkenin su güvenliğinin sağlanması amacıyla politika önerileri geliştirilecektir.
 • Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi: 2004 yılında başlayan mahalli idarelerde reform çalışmalarının yerel yönetimleri hangi düzeye getirdiğinin belirlenmesinin yanında devam eden sorunların irdelenerek çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Kamu-Özel İşbirliği Uygulamalarında Etkin Yönetim: Yeni işletmecilik modellerinin sözleşmeler çerçevesinde en iyi şekilde yönetilebilmesi, performans denetimlerinin gerçekleştirilmesi, yüklenicilerin işletme tecrübelerinin yeterliliği, kamunun üstlendiği yükümlülüklerin durumu, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi alanlarında politika önerileri belirlenecektir.
 • Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri: Bölgesel rekabet edebilirlik alanındaki kazanımların değerlendirmesi yapılarak, gelişimi sürekli kılacak tedbirler çerçevesinde politika önerileri geliştirilecektir.
 • Kentsel Yaşam Kalitesi: Kentlerdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik şehircilik alanında uygulanacak politika önerileri geliştirilecektir.
 • Kırsal Kalkınma: Ülkemizin kırsal toplumunun şartlarına, ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun şekilde maliyet etkin, kapsayıcı ve sürdürülebilir niteliklere sahip kırsal politika önerileri geliştirilecektir.

Çalışma Grupları listesi aşağıdaki gibidir:

 • Yeni Hükümet Sisteminde Kamu Yönetimi: Konu ile ilgili politika önerileri belirlenecektir.
 • Kalkınmanın Finansmanı: İstikrarlı ve yüksek hızda büyümenin sağlıklı, güvenilir kaynaklarla finansmanındaki sorunlar ve çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Büyüme Odaklı Vergilendirme: İstikrarlı ve yüksek hızda büyümenin sağlıklı, güvenilir kaynaklarla finansmanındaki sorunlar ve çözüm önerileri geliştirilmesi; mevcut vergi sisteminin büyüme odaklı bir yaklaşımla gözden geçirilmesi amaçları çerçevesinde politika önerileri geliştirilecektir.
 • Kamu Harcamalarında Etkinlik: Mali sürdürülebilirlikle uyumlu bir kamu harcama büyüklüğü gözetilerek, sayıları hızlı bir biçimde artan harcama programlarının değerlendirilmesine, önceliklendirilmesine ve kamu harcamalarında etkinliğin artırılmasına yönelik politika önerileri geliştirilecektir.
 • Teşvik Uygulamalarında Etkinlik: Ülkemizdeki devlet yardımı uygulamalarının etkinliğinin artırılması konusunda yapılması gereken idari, teknik ve hukuki düzenlemeler çerçevesinde politika önerileri geliştirilecektir.
 • Üretim Dış Ticaret İlişkisi: İhracata dayalı büyüme kompozisyonunun sağlanması ve orta gelir tuzağını aşacak milli gelir artışlarının sürdürülebilirliği, uluslararası değer zincirinde üst sıralara çıkararak küresel ihracattan daha fazla pay alınmasını sağlayacak nitelikte ileri teknoloji kullanan, katma değeri yüksek ürünler üreterek net ihracata dayalı hızlı ve sürdürülebilir bir büyüme modeli tasarımı çerçevesinde politika önerileri belirlenecektir.
 • Dijital Ekonomide Meslekler ve Yetkinlikler: Dijitalleşmenin hızlandığı ve meslekleri dönüştürüp bazılarını ortadan kaldırdığı bir ekonomik yapıda rekabetçi olabilmek için ihtiyaç duyulan insan kaynağının ve yetkinliklerin geliştirilmesi, mevcut insan kaynağının bu yeni yapıya adaptasyonunun sağlanması amaçları çerçevesinde politika önerileri geliştirilecektir.
 • Enerji Teknolojilerinde Yerli Üretim: Başta yenilenebilir teknolojiler olmak üzere elektrik enerjisi üretim tesislerinde kullanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilmesine yönelik mevcut durum ve ileriye yönelik öneriler değerlendirilecektir.
 • Ana Metal Sanayii: Küresel metal piyasasının mevcut durumu ele alınarak potansiyel gelişmeler çerçevesinde ülkemizin rekabet edebilirliğinin sürdürülmesine yönelik politikalar belirlenecektir.
 • Kimya Sanayii: Kimya sektöründe yatırımların arttırılmasına ve sektörün gelişimine yönelik orta ve uzun vadede uygulanması gereken politikalara ilişkin öneriler belirlenecektir.
 • Makine Sanayii: Küresel gelişmeler bağlamında dünyada makine sektörü/ürün grubunda bir aktör olabilme, talep yapısındaki değişimler, yeni teknoloji, tasarım ve yenilikçilik konuları çerçevesinde politika önerileri belirlenecektir.
 • Otomotiv Sanayii: Sürdürülebilir küresel rekabet gücünü artırmak, ileri teknoloji kullanımına ağırlık verilerek sektörü katma değeri daha yüksek bir yapıya dönüştürmek, bölgede üretim merkezi ve Ar-Ge üssü olma özelliğini korumak ve otomotiv sanayinde yükselen teknolojiler doğrultusunda müşteri beklentilerine cevap verebilecek rekabetçi ve yüksek teknolojili ürünleri geliştirmek amaçları doğrultusunda politika önerileri geliştirilecektir.
 • Elektronik Sanayii: Ülkemizde ve dünyada elektronik sanayiinin gelişimini incelenerek özel sektör görüşleri ve tecrübelerine çerçevesinde politika önerileri belirlenecektir.
 • Tekstil-Deri-Hazır Giyim: Ülkemizde ve dünyada tekstil, deri ve hazır giyim sanayilerinin, 2012-2017 yılları arası dönemdeki gelişimi incelenecek ve ülkemizde önümüzdeki döneme ilişkin temel alınacak unsurları belirlenecektir.
 • Ormancılık ve Orman Ürünleri: Üretim maliyetleri, verimlilik düşüklüğü, ithalata bağımlılık, odundışı orman ürünleri, orman ekosistem hizmetlerinin değerlendirilememesi, ahşap kullanımının azlığı gibi hususlar ele alınarak sektörel darboğazlara yönelik politika önerileri belirlenecektir.
 • Sanayide Dijitalleşme: Tüm paydaşların bir araya getirilerek Türkiye özelinde sanayimizin dijitalleştirilmesi doğrultusunda, somut bir eylem planı oluşturulması amaçlanmaktadır.
 • Hava Araçları Üretim ve Bakım-Onarımı: Bilimsel ve teknolojik alt yapılarının gelişmesine ve ekonomik faaliyetlerde yüksek nitelikli katma değerin artmasına katkı sağlayacak yerli uçak üretimi ve bakım onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi çerçevesinde politika önerileri geliştirilecektir.
 • Raylı Sistem Araçlarında Yerli Üretim: Ülkemizde yüksek hızlı tren, elektrikli tren seti, elektrikli lokomotif, metro, hafif raylı sistem ve tramvay gibi araçların özgün tasarımlarla ve yerlilik oranı azami düzeyde olacak şekilde üretilebilmesi amacı çerçevesinde politika önerileri gerçekleştirilecektir.
 • Karayolu Trafik Güvenliği: Karayollarındaki kazalara neden olan durumların incelenmesi, trafik kazaları ve bu kazalardan kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların azaltılması ve karayolu trafik güvenliğini azami düzeyde sağlayacak politikaların belirlenmesi amaçlanmaktadır.
 • e-Devlet Hizmetlerinin Geliştirilmesi: e-Devlet alanında ülkemizin mevcut durumunun analizi ve e-devlet hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Görsel Hizmetler Sektörünün Geliştirilmesi: Her türlü yerli görsel içerik (dizi, film, çizgi film, yarışma formatı vb.) üretimi ve ihracatı konusunda gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar ele alınarak politika önerileri belirlenecektir.
 • Gümrük Hizmetlerinin İyileştirilmesi: Ülkemizin dış ticaretinin ve turizminin geliştirilmesinde ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir yeri olan gümrük hizmetlerinin uluslararası standartlarla uyumlu ve etkin hale getirilmesini sağlamak amacıyla mevcut sorunlar tespit edilerek bu sorunların çözümüne yönelik uygulanabilir politika önerileri geliştirilecektir.
 • İnternet Girişimciliği: Yüksek katma değerli internet girişimlerinin ortaya çıkmasına imkân veren gelişmiş bir internet ekosisteminin oluşturulmasına yönelik öneriler değerlendirilecektir.
 • Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri: Sektörün sorunları, geleceğe yönelik öngörüler, çözüm önerileri ve stratejiler çerçevesinde politika önerileri belirlenecektir.
 • Teknik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları: Türkiye’nin kalkınma yardımları konusunda erişmiş olduğu konum gözden geçirilecek ve daha etkin, verimli, hızlı ve sonuç alıcı bir kalkınma işbirliği modelinin oluşturulabilmesi için öneriler geliştirilecektir.
 • Engelli Hizmetlerinin Geliştirilmesi: Engellilere sunulan; bakım, eğitim, istihdam hizmetlerinin geliştirilmesi ve erişilebilirlikle ilgili sorunların giderilmesine yönelik politika önerileri belirlenecektir.
 • Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele: Sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularında dünyada ve Türkiye’de mevcut durum ele alınarak çevresel, sosyal ve ekonomik faktörler çerçevesinde politika önerileri geliştirilecektir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği: Orta ve uzun vadede çalışma ortamındaki bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması ve bu konudaki duyarlılığın topluma daha fazla benimsetilmesi ve uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi çerçevesinde politika önerileri geliştirilecektir.
 • Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi: Kamunun daha nitelikli personel istihdam etmesi ve mevcut potansiyelinin etkin bir biçimde kullanılması ihtiyacı çerçevesinde mevcut sistem gözden geçirilerek politika önerileri geliştirilecektir.
 • Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması: Mesleki eğitimin kalitesinin işgücü piyasasının dijitalleşen ve değişen ihtiyaçları temelinde artırılması kapsamında sorunlar, uluslararası alandaki gelişmeler, bu alandaki veri kaynaklarının ve kurumsal altyapının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Temel ve Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi: İşgücünün temel ve mesleki becerilerinin piyasaların sürekli değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesine imkan sağlayacak politikaların belirlenmesi hedeflenmektedir.
 • Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi: Türkiye’de çevre ve doğal kaynak yönetimindeki mevcut durum ve eğilimler tespit edilerek politika önerileri belirlenecektir.


Kalkınma projeleriyle ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım